Ympäristövastuu

olemme hiilineutraali toimija

Haluamme toimia yrityksessämme ympäristöä kunnioittaen ja kiinnittää huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin. Yrityksemme on vuonna 2022 selvittänyt oman toiminnan hiilijalanjäljen muodostumista osana ympäristövastuullisuuden kehittämistä. Vuoden 2022 toimintamme päästöt olemme kompensoineet kaksinkertaisesti istuttamalla puita kotimaiseen hiilinieluun.

Huomionarvoista on, että yrityksemme ilmastopäästöistä arviolta yli 90 % on epäsuoria, ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä päästöjä. Ympäristövaikutusten vähentämisessä suurin vaikutus tehdäänkin vähentämällä ostettujen tuotteiden ja palveluiden päästöjä. Ostoistamme 70 % liittyy painotuotteisiin, joihin liittyvät epäsuorat päästöt aiheutuvat materiaaleista kuten paperi, painovärit, painokoneet ja palveluista kuten graafinen suunnittelu ja logistiikka.

Tällä hetkellä ostamistamme painotuotteista 80 % on ympäristömerkittyjä ja hiilineutraaleja. Tuotteissamme käytetyt materiaalit ovat sertifioituja jollakin ympäristömerkeillä, kuten Joutsen, EU Ecolabel, PEFC, FSC. Kartoistamme 80 % ovat lisäksi hiilineutraaleja. Yksi tärkeimmistä ostokriteereistämme on paikallisuus, mikä osaltaan minimoi kuljetuksiin liittyvät päästöt.

liikkuminen

Liikkuminen

Liikkumisesta aiheutuvat päästöt muodostuvat pääosin julkisella liikenteellä tehdyistä työmatkoista ja vähäpäästöisellä henkilöautolla tehtävästä liikematkustamisesta. Kannustamme työntekijöitä hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan etätyömahdollisuutta. Suurin osa työntekijöistämme tekeekin etätöitä vähintään osa-aikaisesti.

logistiikka

Logistiikka

Kuljetuksissa käytämme 90 % Postin palveluja. Postin kuljetusten päästöt on minimoitu ja jäljelle jäävät päästöt on vuoden 2022 osalta kompensoitu Postin toimesta. Lue lisää Postin ympäristötyöstä.

kierrätys

Kierrätys

Yrityksemme toiminnasta syntyy eniten paperijätettä, joka kierrätetään paperinkeräyksen kautta. Toiseksi suurin jätelajike on pakkauksissa käytetty pahvi. Pakkauslaatikoista käyttökelpoiset otamme uudelleen käyttöön, huonokuntoiset kierrätämme lajittelemalla pahvinkeräykseen.

wff_istutuspäivä_0622_kuvaiidalesell-79

Toimintamme hiilijalanjälki

Toimintamme hiilijalanjälki (10 721 kg CO2e) on kompensoitu kaksinkertaisesti kotimaisen toimijan Wood Forest Finlandin kanssa. Wood Forest Finland sitoo hiiltä perustamalla metsää turvetuotannosta poistetulle alueelle, joka ei metsittyisi luontaisesti. Istutettu metsä sitoo hiilidioksidia ilmasta ja varastoi hiilidioksidin puuaineeseen. Puiden istutus on tutkitusti yksi tehokkaimmista keinoista sitoa hiiltä. Tutustu yrityksemme kompensaatiokohteeseen.

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskennassa päästöt jaetaan oman toiminnan päästöihin (scope 1 & 2) sekä arvoketjun epäsuoriin päästöihin (scope 3). Oman toiminnan suoriin päästöihin sisältyy yleisesti yrityksen omistaman ajoneuvon aiheuttamat päästöt sekä toimistotiloissa käytetyn sähköntuotannon päästöt. Scope 3 päästökategoriaan sisältyvät kaikki toiminnasta aiheutuvat epäsuorat päästöt, kuten ostettujen tuotteiden ja palveluiden päästöt, työmatkustus, liikematkustaminen ja työvälineet.

Yrityksemme ei omista kiinteistöjä eikä myöskään vastaa niihin liittyvistä energiahankinnoista, joten Scope 1 ja 2 päästökategoriasta laskentaan sisältyi ainoastaan yrityksen omistaman ajoneuvon päästöt. Epäsuorista päästöistä laskimme toimintamme päästöt liittyen liikematkustamiseen, työmatkoihin sekä työvälineihin (tietokoneet ja älypuhelimet).

Edellä mainituista päästölähteistä muodostunut hiilijalanjälki on 10 721 kg CO2e, joka vastaa keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä (10 300 kg, Lähde: Sitra). Lukema ei kuitenkaan kata toiminnan kaikkia epäsuoria päästöjä, sillä suurin osa epäsuorista päästöistä tapahtuu toimittajiemme prosesseissa, joista meillä ei ole tällä hetkellä saatavissa tietoa. Yrityksemme merkittävin ympäristötekomme onkin oikeanlainen ostaminen ja vastuullisten yhteistyökumppaneiden valinta.

Yrityksemme hiilijalanjäljen on laskenut Wood Forest Finland.

Tietoa tuotteisiimme liittyvistä sertifikaateista

Merkintöjen tarkoitus on auttaa kuluttajia ymmärtämään materiaalien alkuperän ja tekemään vastuullisia valintoja. 

Hiilineutraali painotuote merkkiä käyttävät painotalot, joiden päästöt on laskettu ClimateCalc työkalulla ja laskurilla lasketuista hiilidioksidipäästöistä on maksettu ilmastohyvitys. Laskenta huomioi painotuotteen hiilijalanjäljen elinkaariarviointiin perustuen. Merkki sisältää painotalolle myönnetyn sertifikaatin numeron. Tarkistamalla numeron sertifioitujen yritysten luettelosta asiakas voi varmistaa, että painotalolla todella on voimassaoleva sertifikaatti.

Joutsenmerkki on Pohjoismainen ympäristömerkki, joka on luotettava ja riippumaton kolmannen osapuolen sertifiointi, joka toimii yrityksille vahvana näyttönä sitä, että tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset. Merkin neljä keskeistä painopistettä ovat ilmasto, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja kemikaalit.

Merkki kertoo puolueettomasti ja luotettavasti tuotteen tai palvelun olevan ympäristön kannalta parempi kuin kilpailijansa. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, jonka koko elinkaari täyttää tiukat ympäristö-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Vaatimustaso on asetettu sellaiseksi, että vain 10–20 prosenttia tuotteista tuoteryhmän sisällä voi saada EU-ympäristömerkin.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan näiden vaatimusten mukaisesti.

FSC-sertifikaatti varmistaa, että metsiämme hyödynnetään ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Riippumaton, kolmas osapuoli on tarkastanut, että metsiä hoidetaan tiukkojen sosiaalisten ja ympäristöstandardien mukaisesti. FSC-merkkejä on kolme erilaista.